Leidimų biomedicininiams tyrimams išdavimas

Įvertinkite atnaujintą skyriaus „Biomedicininiai tyrimai“ turinį (anketa).


Teisės aktus, reguliuojančius biomedicininių tyrimų atlikimą, rasite čia.


Kur kreiptis dėl leidimo atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo?

Vadovaujantis Biomedicininių tyrimų etikos įstatymu, Leidimų atlikti biomedicininį tyrimą išdavimo tvarkos aprašu (TAR, 2016-01-12, Nr. 522), leidimus atlikti biomedicininį tyrimą, išskyrus klinikinį vaistinio preparato tyrimą, išduoda Lietuvos bioetikos komitetas (toliau - LBEK) arba regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas (toliau - RBTEK). 

Lietuvoje veikia du RBTEK (Vilniaus ir Kauno), kurių veiklos teritorinės ribos yra nustatytos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų veiklos teritorinių ribų nustatymo“ (Žin., 2008, Nr. 4-149).

RBTEK išduoda leidimus atlikti biomedicininius tyrimus, kai biomedicininius tyrimus planuojama atlikti tyrimo centruose, esančiuose tik atitinkamo RBTEK veiklai priskirtoje teritorijoje:

Tokiu atveju reikalingus dokumentus reikia pateikti atitinkamam RBTEK, kuris atlieka biomedicininio tyrimo dokumentų etinį vertinimą ir išduoda leidimą.

LBEK išduoda leidimus atlikti biomedicininius tyrimus, kai biomedicininius tyrimus planuojama atlikti daugiau kaip vieno RBTEK veiklai priskirtoje teritorijoje. Šiuo atveju biomedicininio tyrimo užsakovas ir / ar pagrindinis tyrėjas turi pateikti į LBEK visus leidimui išduoti reikalingų dokumentų rinkinius, t.y. pagrindinį dokumentų (originalų) rinkinį, skirtą LBEK, ir papildomus dokumentų rinkinius (originalų arba kopijų), skirtus RBTEK, kadangi išduodamas leidimą LBEK turi gauti RBTEK išvadas dėl planuojamo atlikti biomedicininio tyrimo.

Dokumentai pateikiami tiesiogiai kreipiantis į atitinkamą RBTEK arba LBEK, per atstumą (atsiunčiant elektroniniu paštu, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu per viešųjų elektroninių paslaugų portalą (Elektroninių valdžios vartų interneto tinklalapį www.epaslaugos.lt).

Kokius dokumentus reikia pateikti?


Norint gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, atitinkamam tyrimų etikos komitetui turi būti pateikiami šie Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-27 patvirtinti dokumentai:

1. Prašymo išduoti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą pavyzdinė forma (atnaujinta

2. Paraiška biomedicininiam tyrimui (forma lietuvių k. - atnaujinta) (kiekvienas tyrimų centras pildo atskirai)

3. Biomedicininio tyrimo protokolas (pavyzdinė forma - atnaujinta

4. Biomedicininio tyrimo protokolo santrauka (pavyzdinė forma - atnaujinta

5. Informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime forma (reikalavimai) (pavyzdinė forma) (rekomendacijos)

6. Biomedicininio tyrimo etinio vertinimo anketa (forma

7. Tyrėjų gyvenimo aprašymai (curriculum vitae) (pavyzdinė forma

8. Pagrindinio tyrėjo ir biomedicininių tyrimų užsakovo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopija arba garantinis draudimo bendrovės raštas arba sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo sutarties (jei šioje sutartyje yra numatytas žalos, galinčios atsirasti biomedicininių tyrimų, kuriuose dalyvaujantiems asmenims tyrimo tikslais taikomi intervenciniai tyrimo metodai kelia tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį tiriamojo sveikatai, metu, atlyginimas ir jei sveikatos priežiūros įstaiga pati arba jos darbuotojas yra biomedicininio tyrimo užsakovas arba sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas yra tyrėjas tokiame biomedicininiame tyrime) kopija (jei taikoma)

9. Biomedicininio tyrimo mokslinė recenzija (jei yra)

Sprendimo dėl leidimo atlikti biomedicininį tyrimą priėmimas

Sprendimą leisti atlikti biomedicininį tyrimą LBEK priima LBEK biomedicininių tyrimų ekspertų grupė. Grupės posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį. Artimiausių posėdžių datos skelbiamos LBEK interneto svetainėje. Jas taip pat galima sužinoti paskambinus į LBEK telefonu: 8 (5) 212 45 65.

Posėdyje svarstomi biomedicininiai tyrimai, kurių dokumentai pateikti ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki posėdžio. 

Leidimas atlikti biomedicininį tyrimą išduodamas per 45 dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos. 

Valstybės rinkliava už Lietuvos bioetikos komiteto leidimo išdavimą
Už Lietuvos bioetikos komiteto leidimo išdavimą imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Leidimo galiojimo terminas
Leidimas atlikti biomedicininį tyrimą galioja iki biomedicininio tyrimo dokumentuose nurodytos tyrimo pabaigos datos.


Biomedicininio tyrimo dokumentų pakeitimai atliekant tyrimą
Biomedicininių tyrimų užsakovas, užsakovo įgaliotas atstovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas, norėdami atlikti su biomedicininiu tyrimu susijusių dokumentų pakeitimus, turi gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą išdavusios institucijos (LBEK ar RBTEK) pritarimą.


Tyrimui pasibaigus
Biomedicininių tyrimų užsakovas, jo įgaliotas atstovas ir (ar) pagrindinis tyrėjas per 30 kalendorinių dienų privalo raštu pranešti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą išdavusiai institucijai (LBEK ar RBTEK) apie tyrimo pabaigą ir per 90 kalendorinių dienų pateikti tyrimo vykdymo ataskaitos santrauką.


Daugiau informacijos:

Specialistė

Asta Skrickienė

tel. nr. +370 618 69357

el. paštas: [email protected]

↑ Į viršų

Atnaujinimo data: 2023-12-21