Akreipiame dėmesį, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusioje Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo redakcijoje neliko nuostatos, kad Medicinos etikos komisijos turi pritarti asmenų, sergančių psichikos liga, bet galinčių sąmoningai sutikti dalyvauti biomedicininiame tyrime, dalyvavimui biomedicininiuose tyrimuose.

Teisės aktai, reglamentuojantys Medicinos etikos komisijų veiklą

  1. 2021 m. liepos 16 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1672 patvirtinti "Pavyzdiniai asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos nuostatai";
  2. Profesinio elgesio sveikatos priežiūros įstaigoje priežiūros, klaidų prevencijos ir nagrinėjimo mechanizmai (schema, padedanti identifikuoti Medicinos etikos komisijos kompetencijos sritį); 
  3. 2000 m. sausio 28 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo tvirtinamame Kompensuojamųjų vaistų skyrimo retoms ligoms gydyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA9CC3E1430C/FTyAosXrjQ. (2 ir 3 punktai išsamiau aptaria Medicinos etikos komisijų funkciją vertinant neaprobuotų gydymo metodų retoms ligoms gydyti skyrimo atskiriems pacientams procedūrą); 
  4. Sveikatos sistemos įstatymas;
  5. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas.

Atnaujinimo data: 2024-01-05