Asmens duomenų apsauga

Lietuvos bioetikos komitetas (toliau – LBEK), juridinio asmens kodas 188710595, buveinės adresas Studentų g. 45A, Vilnius, tel. (8 5) 212 45 65, yra duomenų valdytoja, kuri atsakinga už pateiktų asmens duomenų tinkamą apsaugą.

LBEK asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Asmens duomenų tvarkymo LBEK taisyklių, patvirtintų LBEK direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-7 (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės), kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, kurie reglamentuoja fizinių asmenų duomenų tvarkymą, nuostatomis.

LBEK paskirta duomenų apsaugos pareigūnė Vilma Lukaševičienė, kuri vykdo BDAR 39 str. 1 d. nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas. Su asmens duomenų pareigūnu dėl LBEK vykdomo asmens duomenų tvarkymo galite susisiekti el. p. [email protected] ,  tel. (8 5) 212 45 65.

LBEK asmens duomenys tvarkomi tik:

- gavus duomenų subjekto išreikštą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo vienu ar keliais teisėtais LBEK tikslais;

- LBEK sudarant ir vykdant sutartis;

- jei asmens duomenis būtina tvarkyti vykdant LBEK teisines prievoles.

Išsami informacija apie LBEK asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų tvarkymo teisinius pagrindus, asmens duomenų subjektų kategorijas, asmens duomenų gavėjus, asmens duomenų saugojimo laikotarpius, asmens duomenų subjektų teises, LBEK taikomas organizacines ir technines asmens duomenų tvarkymo priemones pateikta Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

  • - žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • - susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • - reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
  • - reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
  • - prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
  • - nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu.

Įgyvendinti BDAR įtvirtintas duomenų subjekto teises galite pateikdami LBEK užpildytą prašymo formą.

 

Informacija apie Lietuvos bioetikos komitete tvarkomus asmens duomenis:

Atnaujinimo data: 2024-07-16