Ūkio subjektų priežiūra

 

Informacija rengiama.

Įstaigų, teikiančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, patikrinimų kaip laikomasi bioetikos reikalavimų tvarkos aprašas (2024-03-18, Nr. V-6)

Biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos aprašas, 2012-10-29, Nr. V-19, (aktuali redakcija 2024-01-01)

ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, PATIKRINIMŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS:

  LIETUVOS RESPUBLIKOSSVEIKATOS  APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

 • 2009 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. V-895 Dėl Lietuvos bioetikos komiteto nuostatų patvirtinimo;
 • 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 "Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo";
 • 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-1672 patvirtinti pavyzdiniai medicinos etikos komisijų nuostatai;
 • 2021 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-1673 "Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų elgesio kodekso patvirtinimo";
 • 2011 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-506 "Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
 • 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo" (su pakeitimais);
 • 2010 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-184 "Dėl Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo";
 • 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 132  "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

NACIONALINIAI ETIKOS KODEKSAI

 1. Lietuvos gydytojų profesinės etikos kodeksas;
 2. Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-1673 patvirtintas "Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų etikos elgesio kodeksas";
 3. Lietuvos slaugytojo profesinės etikos kodeksas;
 4. Lietuvos akušerių-ginekologų draugijos etikos kodeksas;
 5. Odontologų profesinės etikos kodeksas;
 6. Lietuvos kineziterapeutų profesinės etikos kodeksas.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimo tvarkos aprašas (2024-03-14, Nr. V-3)

Konsultavimo Lietuvos bioetikos komitete tvarkos aprašas (2024-03-14, Nr. V-5)

Biomedicininio tyrimo patikrinimo kontrolinis klausimynas

Įstaigų, teikiančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, patikrinimų kontrolinis klausimynas(2024-03-14, V-4)

Planinių ir neplaninių ūkio subjektų patikrinimų metu patikrinimą atliekantys asmenys nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus pripažįsta mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais pagal šiuos kriterijus:
1. nežymus teisės aktų reikalavimų pažeidimų mastas. Vertinant, ar pažeidimai turi šį požymį, atsižvelgiama į šių pažeidimų dažnumą, tiesioginių objektų skaičių ir (ar) kiekį bei kitas reikšmingas aplinkybes;
2. nežymus teisės aktų reikalavimų pažeidimų pobūdis. Vertinant, ar pažeidimai turi šį požymį, atsižvelgiama į šiuos pažeidimus padariusių subjektų veiksmus, kurių jie ėmėsi siekdami ištaisyti padarytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus, taip pat į tai, ar šiuos pažeidimus padarę subjektai bendradarbiavo su tikrintojais išaiškinant teisės aktų reikalavimų pažeidimus, geranoriškai ir laiku teikė informaciją, susijusią su teisės aktų reikalavimų pažeidimais, bei kitas teisės aktų reikalavimų pažeidimų pobūdžiui nustatyti reikšmingas aplinkybes;
3. labai trumpa teisės aktų reikalavimų pažeidimų trukmė. Vertinant, ar pažeidimai turi šį požymį, atsižvelgiama į šių pažeidimų trukmę;
4. nežymus teisės aktų reikalavimų pažeidimų poveikis saugomam gėriui (vertybei). Vertinant, ar nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai turi šį požymį, atsižvelgiama į šių pažeidimų turinį,  ar pažeidimai turi esminės įtakos teisės aktų saugomam gėriui (vertybei), taip pat į teisės aktų reikalavimų pažeidimų padarytą žalą ir kitas reikšmingas aplinkybes;
5. teisės aktų reikalavimų pažeidimas atsirado dėl techninės klaidos. Vertinant, ar pažeidimai turi šį požymį, atsižvelgiama į klaidos pobūdį ir teisės aktų reikalavimų pažeidimus padariusio subjekto veiksmus ją ištaisant.
Tais atvejais, kai mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančio asmens akivaizdoje, ūkio subjektui pateikiamas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą ir nustatomas terminas pažeidimui pašalinti, kuris negali būti ilgesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos.

Jeigu ūkio subjektas nepašalino mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo, pakartotinai žodinis ar rašytinis nurodymas neteikiamas, bet skiriama poveikio priemonė. Jeigu ūkio subjektas nepraėjus vienerių kalendorinių metų laikotarpiui nuo mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo paaiškėjimo dienos padaro tokį patį pažeidimą pakartotinai, pažeidimas negali būti pripažįstamas mažareikšmiu, o ūkio subjektui turi būti skiriamos atitinkamos poveikio priemonės.

Informacija rengiama.

Atnaujinimo data: 2024-03-22