Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

3) viešai.

Informacijos apie pažeidimus Lietuvos bioetikos komitete teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos bioetikos komitete veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su komitetu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Lietuvos bioetikos komitete, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai atvykus į LBEK pateikti pranešimą raštu Kompetentingam subjektui;

2. atsiųsti pranešimą paštu LBEK adresu (ant voko adresuojant Kompetentingam subjektui ir žymą „Asmeniškai“);

3. elektroninio pašto adresu [email protected];

4. paskelbti viešai;

5. tiesiogiai pranešti atsakingai institucijai (LR prokuratūrai).

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimo apie pažeidimą forma*
Pranešimo nagrinėjimo schema

Pastaba.  Jeigu pateikdamas pranešimą apie pažeidimą pageidaujate gauti pranešėjo statusą, pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Jūsų pateikta informacija bus perduodama Generalinei prokuratūrai pranešėjo statuso klausimui išspręsti.

*Pranešimas apie pažeidimą gali būti pateiktas ir laisva forma, tačiau tokiu atveju privaloma nurodyti, kad pranešimą teikiate vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu. Taip pat turite nurodyti, ar teikdamas pranešimą pageidaujate gauti pranešėjo statusą.

Atnaujinimo data: 2023-12-27