Apie mus

Lietuvos bioetikos komitetas (toliau - Komitetas) yra valstybinė institucija, atsakinga už žmogaus teisių ir jo orumo apsaugą sveikatos priežiūros sistemoje. Komitetas (iki 2000 m. gegužės 11 d. - Lietuvos medicinos etikos komitetas) buvo įkurtas 1995 metais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu. Lietuvos bioetikos komitetą steigia, jo sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Komitetui vadovauja direktorius. Pagrindinės Komiteto funkcijos:

  • šviesti ir informuoti bioetika besidominčius specialistus bei plačiąją visuomenę apie moralines problemas, kylančias šiuolaikinės sveikatos priežiūros kontekste (dažniausiai) šios problemos susiję su pacientų informuotu sutikimu, konfidencialumu, genetikos taikymu, nėštumo nutraukimu, dirbtiniu apvaisinimu, gyvenimo pabaigos sprendimais, biomedicininiais tyrimais, prievartiniu gydymu, asmenų su psichikos negalia apsisprendimu, audinių ir organų transplantacija bei ribotų sveikatos sistemos resursų paskirstymu;

  • saugoti asmenų, dalyvaujančių biomedicininiuose tyrimuose, teises ir atlikti biomedicininių tyrimų protokolų mokslinę etinę ekspertizę;

  • teikti metodologinę paramą medicinos etikos komisijoms bei kitoms institucijoms, organizuoti specialistams ir plačiajai visuomenei skirtus seminarus ir konferencijas, skatinti bioetinės literatūros leidybą ir platinimą;

  • teikti pasiūlymus dėl norminių dokumentų ar jų projektų, susijusių su bioetikos klausimais;

  • pagal kompetenciją atstovauti Lietuvai tarptautinėse organizacijose.

Svarbiausius bioetikos klausimus, su bioetika susijusius norminius dokumentus, Komiteto veiklos planus ir strategiją svarsto ir teikia siūlymus Komiteto kolegialus organas - kolegija. Kolegijos narių personalinę sudėtį 4 metams tvirtina sveikatos apsaugos ministras Komiteto direktoriaus teikimu. Kolegija formuojama iš skirtingų specialybių atstovų, siekiant proporcingo sveikatos priežiūros ir biomedicinos mokslų bei socialinių ir humanitarinių mokslų specialistų atstovavimo. Komiteto kolegiją šiuo metu sudaro 17 narių, kurių pusė yra profesionalūs biomedikai, kiti atstovauja skirtingas profesines grupes ir plačiąją visuomenę (teisė, bioetika, filosofija, psichologija, teologija, kt.). Leidimus (pritarimus) biomedicininiams tyrimams atlikti Lietuvos bioetikos komitetas išduoda, kai yra teigiama Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės išvada. Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupę sudaro 9 nariai, iš jų yra 5 biomedicinos mokslų, 4 - mokslo laipsnį turintys socialinių ar humanitarinių mokslų srities specialistai. Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės personalinę sudėtį 4 metų kadencijai tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

Atnaujinimo data: 2024-07-09