>

 

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (1950 m. lapkričio 4 d.)  
• Lietuvių kalba 
• Anglų kalba 

Konvencija dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija) (1997 m. balandžio 4 d.)
• Lietuvių kalba 
• Anglų kalba

Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos papildomas protokolas dėl žmonių klonavimo uždraudimo (1998 m. sausio 12 d.) 
• Lietuvių kalba 
• Anglų kalba

Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos papildomas protokolas dėl mokslinių tyrimų biomedicinos srityje  (2005 m. sausio 25 d.)
• Lietuvių kalba 
• Anglų kalba

Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos papildomas protokolas dėl žmogaus audinių ir organų transplantacijos (2002 m. sausio 24 d.)
• Anglų kalba 

Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos papildomas protokolas dėl genetinių tyrimų sveikatos tikslais 
• Anglų kalba

Konvencija "Dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108)" (1981 m. sausio 28 d.) 
• Lietuvių kalba, pakeitimas lietuvių kalba
• Anglų kalba, pakeitimas anglų kalba

Rekomendacija dėl mokslinių tyrimų su žmogaus biologine medžiaga (2006 m. kovo 15 d.)
• Anglų kalba

Rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų su žmogaus biologine medžiaga aiškinamasis raštas (2006 m. kovo 15 d.)
 • Anglų kalba

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1995/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1995 m. spalio 24 d.)
Lietuvių kalba
• Anglų kalba

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/23/EB nustatanti žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus (2004 m. kovo 31 d.)
• Lietuvių kalba 
• Anglų kalba

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/20/EB dėl narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo (2001 m. balandžio 4 d.)
• Lietuvių kalba 
• Anglų kalba

Europos Komisijos direktyva 2005/28/EB, nustatanti geros klinikinės praktikos, susijusios su tiriamaisiais žmonėms skirtais vaistais, principus bei išsamias gaires ir leidimui gaminti ir  importuoti tokius vaistus keliamus reikalavimus (2005 m. balandžio 8 d.) 
• Lietuvių kalba 

• Anglų kalba 

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (1948 m. gruodžio 10 d.) 
• Lietuvių kalba 
• Anglų kalba

Vaiko teisių konvencija (1989 m. lapkričio 20 d.)
• Lietuvių kalba 
• Anglų kalba

Visuotinė žmogaus genomo ir žmogaus teisių deklaracija (1997 m. lapkričio 11 d.)
• Lietuvių kalba 
• Anglų kalba

Tarptautinė deklaracija dėl žmogaus genetinių duomenų (2003 m. spalio 16 d.) 
• Anglų kalba

Deklaracija dėl bioetikos ir žmogaus teisių (2005 m. spalio 19 d.)
• Lietuvių kalba 
• Anglų kalba

Helsinkio deklaracija „Medicininių tyrimų su žmogumi etiniai aspektai"  (1964 m. birželis)
Anglų kalba

Lisabonos deklaracija „Dėl pacientų teisių“ (1981 m. spalis) 
Anglų kalba

Oslo deklaracija „Dėl nėštumo nutraukimo gydymo tikslais“ (1970 m. rugpjūtis)
Anglų kalba

Tokijo deklaracija „Nurodymai gydytojams, atliekantiems profesinę pareigą kalėjimuose ar pacientų laisvę ribojančiomis aplinkybėmis“ (1975 m. spalis)
Anglų kalba

Atnaujinimo data: 2024-01-02