>

1. Užtikrinti sklandų klinikinių vaistinio preparato ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių tyrimų etinio vertinimo procedūrų ir reikalavimų įgyvendinimą įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui (ES) Nr. 536/2014 2014 m. balandžio 16 d. dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama direktyva 2001/20/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui (ES) 2017/746 2017 m. balandžio 5 d. dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES.

2. Užtikrinti objektyvios informacijos apie klinikinius tyrimus ir gyvybės mokslų industrijos vystymą sklaidą (įgyvendinant Gamtos mokslų industrijos priemonių planą), bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

3. Vykdant aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmų, kuriuos įgyvendina ar dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, pagal kompetenciją koordinuoti pasiūlymų ir teisės aktų projektų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, kompetencijų ugdymui, parengimą.

4. Atstovauti Lietuvai Europos Žmogaus teisių biomedicinos ir sveikatos srityje stebėjimo komitete (Steering Committee for Human Rights in the fields of Biomedicine and Health (CDBIO)), Europos biomedicininių tyrimų etikos komitetų asociacijoje (EUREC), kitose tarptautinėse organizacijose.

5. Išanalizuoti ir pateikti siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 155 "Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo"  ir Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-716 "Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmų, kuriuos įgyvendina ar dalyvauja įgyvendinant LR SAM, atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo" 2.2 punktą, įgyvendinimu pagal Lietuvos bioetikos komiteto kompetenciją.

Atnaujinimo data: 2024-01-10